Use Google Translate, if the article you have chosen has not been translated yet:

Konkursy

WŁÓCZYKIJOWA ZABAWA
 z okazji 10. urodzin bloga

na naszym fanpage'u na Facebooku

trwała od 6 czerwca do 26 czerwca 2021 roku


Post z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<REGULAMIN WŁÓCZYKIJOWEJ ZABAWY:

1. Organizatorami niniejszej zabawy są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Zabawa zwana również "rozdaniem" przeprowadzana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są: właściciele facebookowej strony bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys": https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/ oraz strony "Lubimy czytać dzieciom": https://www.facebook.com/lubimy.czytac.dzieciom/

4. Zabawa przeznaczona jest dla Fanów tych stron (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage każdego ze Sponsorów), zamieszkałych na terenie Polski i posiadających legalne i poprawnie działające konto w portalu Facebook (wyjątkiem są konta fałszywe bądź podwójne - tzn. gdy jedna osoba posiada dwa profile). W rozdaniu jedna osoba może wziąć udział JEDEN RAZ, udzielając jednej odpowiedzi. Nagroda/y nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatowi/om nie przysługuje prawo wymiany nagrody/ód na ich równowartość pieniężną.

5. ZASADY: Zabawa polega na polubieniu obrazka z rozdaniem w portalu Facebook: >>LINK<< publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi w formie słownej na pytanie: "Jakie miejsce na wakacyjny wyjazd w Polsce polecasz i dlaczego?"POST Z ZABAWĄ jest przypięty u góry naszego fanpage'a FB i tam należy zamieścić komentarz: >>TU NASZ FANPAGE<<. Do swojej wypowiedzi można dołączyć zdjęcie czy film własnego autorstwa, ale nie jest to wymagane, bo chodzi nam głównie o opis miejsca. Warto dodać także, jaką nagrodę preferuje się w razie wygranej: "zestaw dla niej" czy "zestaw dla niego".

6. Organizatorzy wybiorą zwycięskie odpowiedzi. Wygrają te, którą jury w składzie Tata Włóczykij (Rafał) i mama Włóczykij (Monika) oraz Włóczykijątka (Alicja i Natalia) uznają za najciekawsze lub najbardziej oryginalne (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w zabawie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia, jeżeli np. uczestników zabawy będzie bardzo wielu lub wybór jednej najlepszej odpowiedzi będzie zbyt trudny.

Ze względu na wartość nagród, organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 50 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatem/ami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzcę/ów ich danych adresowych nagroda/y zostanie/ą wysłane listownie - paczka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Zawartość, ze względu na zagrożenie koronawirusem, spakujemy w rękawiczkach i spryskamy płynem odkażającym przed wysłaniem. Dane osobowe Zwycięzcy/ów zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na odpowiedź od laureata/-ów nagrody organizatorzy zabawy czekają max. 2 tygodnie od daty wysłania prośby o podanie danych do wysyłki nagrody. 

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od momentu publikacji posta konkursowego w dniu 6 czerwca do 26 czerwca 2021 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagrody:
- "zestaw dla niego" - trzy książki, w tym jeden przewodnik turystyczny, kalendarz ścienny na rok 2021, portfel, zegarek retro (nowy, ale bez działających baterii), niespodzianka książkowa dla dziecka, a w przypadku braku dzieci - dodatkowa niespodzianka dla mężczyzny. 
- "zestaw dla niej" - trzy książki, w tym jeden przewodnik turystyczny, kalendarz ścienny na rok 2021, kosmetyczka, designerski zegarek (nowy, ale bez działających baterii), niespodzianka książkowa dla dziecka, a w przypadku braku dzieci - dodatkowa niespodzianka dla kobiety.

Nagrody z poprzednich naszych konkursów, w tym "paczek niespodzianek", które już otrzymali Zwycięzcy innych zabaw, możecie obejrzeć >>TUTAJ<<. Najnowsze zdjęcia są na końcu albumu.

10. Wyniki zabawy pojawią się na fanpage'u i stronie Organizatora po 26 czerwca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia zabawy. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora pojawi się także w oryginalnym  poście z zabawą na FB.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego oraz innych udzielonych Organizatorom Zabawy informacji na potrzeby niniejszego rozdania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Zabawa nie jest administrowana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja rozdania. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji zabawy, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia rozdania na łamach serwisu.

14. Organizatorzy zabawy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania rozdania.

 

****

ZABAWA MIKOŁAJKOWA
"Kolęda Kawiarza"
ze stroną "U Kawiarza"
zadanie: 
"Mój sposób na rozgrzewającą kawę"


na naszym fanpage'u na Facebooku

trwa od 24 listopada do 6 grudnia 2020 roku


Post z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<REGULAMIN konkursu "Kolęda Kawiarza":

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Kawiarz S.A., ul. Jarzębinowa 28, 21-0007 Krępiec, NIP: 7010830801.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik
(zwanej dalej “Fanpage”). Link do posta konkursowego: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/photos/a.523339841060427/3517335524994162/
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć́ skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage'ach
https://www.facebook.com/ukawiarza
oraz:
https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik
.
6. Konkurs trwa od 24.11.2020 do 06.12.2020 do końca dnia.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 08.12.2020 za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu komentarza do „Mój sposób na rozgrzewającą kawę”.
10. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą̨ trzy komentarze, które ich zdaniem będą najbardziej przekonujące, zaskakujące i kreatywne, aby w ten sposób wyłonić zwycięzców konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
Nagroda
12. Nagrodą w konkursie są trzy opakowania kawy ziarnistej „Kolęda Kawiarza” o wadze 250g, po jednym opakowaniu dla każdego z trzech zwycięzców. 14. Nagrodę̨ można odebrać́ osobiście w godzinach 8:00-16:00 w biurze „u Kawiarza” przy ul. Jarzębinowej 28, 21-007 w Krępcu, lub może zostać przesłana pocztą.
13. Nagrodę̨ należy odebrać́ nie później niż̇ do dnia 10.12.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność́.
14. Organizator ma prawo podać́ dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę̨ danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę̨.
17. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać́ na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
19. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
20. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być́ przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
21. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
23. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

****

ZABAWA WAKACYJNA
 "Mój Dom Sekretów - budynek z tajemnicą"

na naszym fanpage'u na Facebooku

trwała od 22 sierpnia do 12 września 2020 rokuPost z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<REGULAMIN ZABAWY:

1. Organizatorami niniejszej zabawy są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Zabawa zwana również "rozdaniem" przeprowadzana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są: Wydawnictwo Prószyński i S-ka oraz właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

4. Zabawa przeznaczona jest dla Fanów tych stron (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage każdego ze Sponsorów), zamieszkałych na terenie Polski i posiadających legalne i poprawnie działające konto w portalu Facebook (wyjątkiem są konta fałszywe bądź podwójne - tzn. gdy jedna osoba posiada dwa profile). W rozdaniu jedna osoba może wziąć udział JEDEN RAZ, udzielając jednej odpowiedzi. Nagroda/y nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatowi/om nie przysługuje prawo wymiany nagrody/ód na ich równowartość pieniężną.

5. Zabawa polega na polubieniu obrazka z rozdaniem w portalu Facebook: >>LINK<<publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagrody/ód oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi w formie zdjęcia na zadanie: "Mój dom sekretów - budynek z tajemnicą - pokaż nam na zdjęciu takie miejsce w Polsce!". Odpowiedź należy dodać w komentarzu do oryginalnego posta z zabawą na FB. Post jest przypięty u góry naszego fanpage'a FB i tam należy zamieścić komentarz: >>TU NASZ FANPAGE<<. Do zgłaszanego zdjęcia trzeba mieć prawa autorskie, czyli musi być to własne, autorskie zdjęcie, a nie kradzione z Internetu.

6. Organizatorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, którą jury w składzie Tata Włóczykij (Rafał) i mama Włóczykij (Monika) oraz Pani Marta z Wydawnictwa Prószyński i S-ka uznają za najciekawszą lub najbardziej oryginalną (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w zabawie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia, jeżeli np. uczestników zabawy będzie bardzo wielu lub wybór jednej najlepszej odpowiedzi będzie zbyt trudny. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 30 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatem/ami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzcę/ów ich danych adresowych nagroda/y zostanie/ą wysłane listownie - paczka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Zawartość, ze względu na zagrożenie koronawirusem, spakujemy w rękawiczkach i spryskamy płynem odkażającym przed wysłaniem. Dane osobowe Zwycięzcy/ów zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na odpowiedź od laureata/-ów nagrody organizatorzy zabawy czekają max. 2 tygodnie od daty wysłania prośby o podanie danych do wysyłki nagrody. 

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od momentu publikacji posta konkursowego w dniu 22 sierpnia do 12 września 2020 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jednej osoby: to książka od Wydawnictwa Prószyński i S-ka, nowość wydawnicza pt. "Dom Sekretów" plus od nas NIESPODZIANKA, którą postaramy się dopasować do płci i wieku zwycięzcy lub składu jego rodziny (np. dorzucimy drobiazgi dla dzieci). Nie będzie to jedna rzecz, ale zbór co najmniej kilku fajnych rzeczy. Książka (cena detaliczna 39,99 zł) i wszystkie przedmioty są nowe i nie były używane. Nagrody z poprzednich naszych konkursów, w tym "paczek niespodzianek", które już otrzymali Zwycięzcy innych zabaw, możecie obejrzeć >>TUTAJ<<. Najnowsze zdjęcia są na końcu albumu.

10. Wyniki zabawy pojawią się na fanpage'u i stronie Organizatora po 20 maja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia zabawy, ponieważ musimy skontaktować się z Wydawnictwem. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora pojawi się także w oryginalnym  poście z zabawą na FB.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego oraz innych udzielonych Organizatorom Zabawy informacji na potrzeby niniejszego rozdania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Zabawa nie jest administrowana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja rozdania. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji zabawy, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia rozdania na łamach serwisu.

14. Organizatorzy zabawy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania rozdania.

 

****

ZABAWA URODZINOWA
z okazji 9. Urodzin Bloga

na naszym fanpage'u na Facebooku

trwała od 4 maja do 24 maja 2020 rokuPost z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<REGULAMIN ZABAWY:
EDIT: na wstępie uprzedzam, że konkurs nam się "zepsuł". Coś się rypnęło w poście konkursowym, przez co po kliknięciu w zdjęcie nie da się  na FB wejść w posta z zabawą, tylko link przenosi na stronę główną bloga. Nie możemy edytować posta, więc by wziąć udział w zabawie, trzeba wejść w link odsyłający na naszą stronę FB: >>TUTAJ<<, a potem u góry strony po prostu znaleźć post z zabawą, przeczytać zasady i pod nim dodać komentarz. Zabawę będziemy kontynuować, ale by Wam wynagrodzić kłopoty z dodaniem komentarza, zorganizujemy kolejną zabawę po zakończeniu tej. Przepraszamy za utrudnienia, coś nam FB namieszał, pierwszy raz coś takiego nam się przytrafiło. Reszta zasad bez zmian.


1. Organizatorami niniejszej zabawy są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Zabawa zwana również "rozdaniem" przeprowadzana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

4. Zabawa przeznaczona jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage), zamieszkałych na terenie Polski i posiadających legalne i poprawnie działające konto w portalu Facebook (wyjątkiem są konta fałszywe bądź podwójne - tzn. gdy jedna osoba posiada dwa profile).  W rozdaniu jedna osoba może wziąć udział JEDEN RAZ, udzielając jednej odpowiedzi (aczkolwiek można ją edytować i poprawiać przez cały czas trwania konkursu lub np. coś dopisać w komentarzach do własnego komentarza konkursowego). Nagroda/y nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatowi/om nie przysługuje prawo wymiany nagrody/ód na ich równowartość pieniężną.

5. Zabawa polega na polubieniu obrazka z rozdaniem w portalu Facebook:
- skrócony link: https://bit.ly/2xQU4V0
- link pełny - Facebook, z niewiadomych przyczyn, zmienił go na inny już w trakcie trwania tej zabawy urodzinowej: 
https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/posts/2958827620844958?__xts__[0]=68.ARCg5RnNWPevcIVK8jNUsqiDh616VzJRIxRDworKiDkVxYeJpmg3ZSUnQvXruKxUm4l2QdZcbM5S4pnLoRNWFyjK0-LL42QLFKUumyXFNjIvKwzQM2cJnre-zVUhMmqxRaCOADW2jZMlPk6PlSO0B1BzoGUjASdxbxFlT6r04RpiHGz_vrLBVKWLcAtsTJBJm3iCR7fKi3soK4UD3pqBh85RWuTj3oZ39mALO8kMPjaAxF1cBavt4IDpfLZz1k05HVeuw0mRHQwuecDrUKfue2bmNmMqvlb9oaOUooNHm2yGppgqdelpYiUDBEAyXx6SnPYQALbalQTyzF0yKwZY8OCINw&__tn__=-R,
publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagrody/ód oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Jakim pytaniem najbardziej zaskoczyło Cię lub skrępowało Twoje dziecko lub jakim Tobie udało się zawstydzić rodziców/rodzica w dzieciństwie?”. Można opisać lub np. pokazać na obrazku całą sytuację. Odpowiedź należy dodać w komentarzu do oryginalnego posta z zabawą na FB. Sposób udzielenia odpowiedzi - dowolny (może być pisemna, obrazkowa, filmik itp.). Post jest przypięty u góry naszego fanpage'a FB i tam pod zdjęciem należy zamieścić komentarz: >>TU NASZ FANPAGE<<.


6. Organizatorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, którą jury w składzie Tata Włóczykij (Rafał) i mama Włóczykij (Monika) uznają za najciekawszą, najzabawniejszą lub najbardziej oryginalną (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w zabawie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia, jeżeli np. uczestników zabawy będzie bardzo wielu lub wybór jednej najlepszej odpowiedzi będzie zbyt trudny. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 50 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatem/ami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzcę/ów ich danych adresowych nagroda/y zostanie/ą wysłane listownie - paczka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Zawartość, ze względu na zagrożenie koronawirusem, spakujemy w rękawiczkach i spryskamy płynem odkażającym przed wysłaniem. Dane osobowe Zwycięzcy/ów zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na odpowiedź od laureata/-ów nagrody organizatorzy zabawy czekają max. 2 tygodnie od daty wysłania prośby o podanie danych do wysyłki nagrody. 

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od momentu publikacji posta konkursowego w dniu 4 maja do 24 maja 2020 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jednej osoby: to NIESPODZIANKA, którą postaramy się dopasować do płci i wieku zwycięzcy lub składu jego rodziny (np. dorzucimy drobiazgi dla dzieci). Nie będzie to jedna rzecz, ale zbór wielu rzeczy, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie - od zabawek przez książki, ciuchy, kosmetyki, aż po drobne akcesoria podróżnicze oraz drobiazgi dla fana "Muminków", żeby pozostać we Włóczykijowym klimacie... ;) Przedmiotów jest tak dużo, że razem tworzą bardzo ciekawą niespodziankę dla całej rodziny, której rozpakowanie przyniesie komuś wiele radości. Cała nagroda ma również dość sporą wartość, którą trudno nam jest nawet realnie ocenić, bo zawarte w pudełku przedmioty kupowaliśmy stopniowo w ciągu wielu miesięcy. Wszystkie przedmioty są nowe i nie były używane. Nagrody z poprzednich naszych konkursów, w tym "paczek niespodzianek", które już otrzymali Zwycięzcy innych zabaw, możecie obejrzeć >>TUTAJ<<. Najnowsze zdjęcia są na końcu albumu.

10. Wyniki zabawy pojawią się na fanpage'u i stronie Organizatora 26 maja, w dniu urodzin bloga. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia zabawy, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora pojawi się także w oryginalnym  poście z zabawą na FB.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego oraz innych udzielonych Organizatorom Zabawy informacji na potrzeby niniejszego rozdania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Zabawa nie jest administrowana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja rozdania. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji zabawy, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia rozdania na łamach serwisu.

14. Organizatorzy zabawy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania rozdania.

 

****

ZABAWA URODZINOWA
z okazji 8. Urodzin Bloga

na naszym fanpage'u na Facebooku

trwała od 1 maja do 24 maja 2019 rokuPost z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<REGULAMIN ZABAWY:

1. Organizatorami niniejszej zabawy są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Zabawa zwana również "rozdaniem" przeprowadzana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

4. Zabawa przeznaczona jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage), zamieszkałych na terenie Polski. W rozdaniu może wziąć udział JEDEN RAZ, udzielając JEDNEJ ODPOWIEDZI każdy, kto posiada legalne i poprawnie działające konto w portalu Facebook (wyjątkiem są konta fałszywe bądź podwójne - tzn. gdy jedna osoba posiada dwa profile). Nagroda/y nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatowi/om nie przysługuje prawo wymiany nagrody/ód na ich równowartość pieniężną.

5. Zabawa polega na polubieniu obrazka z rozdaniem w portalu Facebook (link: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/photos/pb.170395489688199.-2207520000.1556728484./2229726310421763/?type=3&theater), publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagrody/ód oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Ile Twoim zdaniem waży widoczna na zdjęciu paczka wraz z zawartością?”. Odpowiedź należy dodać w komentarzu do oryginalnego posta z zabawą na FB.

6. Organizatorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, która jako pierwsza (wg daty dodania odpowiedzi) jest zgodna z prawdą lub pierwsza odpowiedź najbliższa prawdzie (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w konkursie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 100 osób, ponieważ nagroda konkursowa ma sporą wartość.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatem/ami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzcę/ów ich danych adresowych nagroda/y zostanie/ą wysłane listownie - paczka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzcy/ów zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na odpowiedź od laureata/-ów nagrody organizatorzy zabawy czekają max. 2 tygodnie od daty wysłania prośby o podanie danych do wysyłki nagrody. 

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 1 maja do 24 maja 2019 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jednej osoby: to NIESPODZIANKA znajdująca się w pudełku widocznym na zdjęciu konkursowym. Pudełko nie wygląda imponująco (cierpimy na niedobór ładniejszych pudełek ;)), ale zawartość jak najbardziej imponuje. Nie jest to jedna rzecz, ale zbór wielu rzeczy, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie - jest tam coś dla kobiet i coś dla mężczyzn, coś dla dzieci w różnym wieku, od zabawek przez książki, ciuchy, kosmetyki, aż po drobne akcesoria podróżnicze oraz drobiazgi dla fana "Muminków", żeby pozostać we Włóczykijowym klimacie... ;) Przedmiotów jest tak dużo, że razem tworzą bardzo ciekawą niespodziankę dla całej rodziny, której rozpakowanie przyniesie komuś wiele radości. Cała nagroda ma również dość sporą wartość, którą trudno nam jest nawet realnie ocenić, bo zawarte w pudełku przedmioty kupowaliśmy stopniowo w ciągu wielu miesięcy. Wszystkie przedmioty są nowe i nie były używane, z wyjątkiem jednej maskotki, którą dorzuciły od siebie dla zwycięzcy nasze Włóczykijątka (nalegały na umieszczenie jej w paczce, a my nie mieliśmy odwagi im się sprzeciwić! ;)).

10. Wyniki zabawy pojawią się na fanpage'u i stronie Organizatora 26 maja, w dniu urodzin bloga. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia zabawy, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora pojawi się także w oryginalnym  poście z zabawą na FB.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Zabawa nie jest administrowana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja rozdania. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji zabawy, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia rozdania na łamach serwisu.

14. Organizatorzy zabawy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania rozdania.


****

ZABAWA NOWOROCZNA 2019
na naszym fanpage'u na Facebooku

trwała od 1 stycznia do 24 stycznia 2019 rokuPost z zabawą znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki zabawy znajdziesz >>TUTAJ<<


Post konkursowy dotarł do 20,5 tys. osób, a ponad 3 tysiące osób na niego zareagowało. Było ponad 300 konkursowych komentarzy - to nasz rekord! :)

REGULAMIN ZABAWY:

1. Organizatorami niniejszej zabawy są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Zabawa zwana również "rozdaniem" przeprowadzana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

4. Zabawa przeznaczona jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage), zamieszkałych na terenie Polski. W rozdaniu może wziąć udział JEDEN RAZ, udzielając JEDNEJ ODPOWIEDZI każdy, kto posiada legalne i poprawnie działające konto w portalu Facebook (wyjątkiem są konta fałszywe bądź podwójne - tzn. gdy jedna osoba posiada dwa profile). Nagroda/y nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatowi/om nie przysługuje prawo wymiany nagrody/ód na ich równowartość pieniężną.

5. Zabawa polega na polubieniu obrazka z rozdaniem w portalu Facebook, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagrody/ód oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Ile Twoim zdaniem waży widoczna na zdjęciu paczka wraz z zawartością?”. Odpowiedź należy dodać w komentarzu do oryginalnego posta z zabawą na FB.

6. Organizatorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, która jako pierwsza (wg daty dodania odpowiedzi) jest zgodna z prawdą lub pierwsza odpowiedź najbliższa prawdzie (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w konkursie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 100 osób, ponieważ nagroda konkursowa ma sporą wartość.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatem/ami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzcę/ów ich danych adresowych nagroda/y zostanie/ą wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzcy/ów zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na odpowiedź od laureata/-ów nagrody organizatorzy zabawy czekają max. 2 tygodnie od daty wysłania prośby o podanie danych do wysyłki nagrody. 

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 1 stycznia do 24 stycznia 2019 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jednej osoby: to NIESPODZIANKA znajdująca się w pudełku widocznym na zdjęciu konkursowym. Nie jest to jedna rzecz, ale zbór wielu rzeczy, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie - jest tam coś praktycznego do kuchni, coś do łazienki, coś dla Pani Domu i dla Pana Domu, coś dla dzieci w różnym wieku, od zabawek przez książki, jest coś do komputera, są drobne akcesoria podróżnicze oraz drobiazgi dla fana "Muminków", żeby pozostać we Włóczykijowym klimacie... ;) Przedmiotów jest tak dużo, że razem tworzą bardzo ciekawą niespodziankę dla całej rodziny, której rozpakowanie przyniesie komuś wiele radości. Cała nagroda ma również dość sporą wartość, którą trudno nam jest nawet realnie ocenić, bo zawarte w pudełku przedmioty kupowaliśmy stopniowo w ciągu całego zeszłego roku.

10. Wyniki zabawy najprawdopodobniej pojawią się na fanpage'u FB w ciągu 3 dni od zakończenia rozdania. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia zabawy, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora pojawi się także w oryginalnym  poście z zabawą na FB.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Zabawa nie jest administrowana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja rozdania. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji zabawy, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia rozdania na łamach serwisu.

14. Organizatorzy zabawy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania rozdania.

****
MUMINKOWY KONKURS KREATYWNY 
z okazji 7. Urodzin Bloga Podróże Dwóch Włóczykijów
w blogu i na naszym fanpage'u na Facebooku

trwał od 21 kwietnia do 21 maja 2018 roku


Banner konkursowy FB znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

REGULAMIN KONKURSU znajdziesz >>TUTAJ<<

Nagrody możesz obejrzeć również >>TUTAJ<<
Wyniki konkursu i galerię prac zgłoszonych do udziału znajdziesz >>TUTAJ<<

****
W MIKOŁAJKI 2017
nagrody dla nowych najwierniejszych Fanów naszego bloga i jego strony na Facebooku:Link do posta z listą nagrodzonych osób można znaleźć >>TUTAJ<<

****
KONKURS MIKOŁAJKOWY 2017
na naszym fanpage'u na Facebooku

trwał od 20 listopada do 5 grudnia 2017 roku

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<Najbliższą prawdzie odpowiedź podała Pani Karolina Grugiel: 1849 gram.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorami niniejszego konkursu są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i jego fanpage'a na portalu Facebook o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

4. Konkurs przeznaczony jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage), zamieszkałych na terenie Polski. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

5. Konkurs polega na polubieniu obrazka konkursowego, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest Twoim zdaniem waga widocznej na zdjęciu figury Św. Mikołaja?”. Odpowiedź należy dodać w komentarzu do posta konkursowego.

6. Organizatorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, która jako pierwsza (wg daty dodania odpowiedzi) jest zgodna z prawdą lub pierwsza odpowiedź najbliższa prawdzie (pod warunkiem, że osoba, która udzieliła odpowiedzi, spełniła wszystkie warunki udziału w konkursie). Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego Laureata (bądź Laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 50 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzców ich danych adresowych nagrody zostaną wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej.

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 20 listopada do 5 grudnia 2017 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jednej osoby: NIESPODZIANKA MIKOŁAJKOWA dopasowana do wieku i płci osoby wygrywającej lub wieku i płci jej dziecka/dzieci.

10. Wyniki najprawdopodobniej pojawią się na fanpage'u FB już 6 grudnia. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora konkursu pojawi się także w poście konkursowym.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.


14. Organizatorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania konkursu.

****
KONKURS Z OKAZJI NARODZIN
NASZEJ DRUGIEJ CÓRECZKI
na naszym fanpage'u na Facebooku

trwał od 1 do 20 października 2017 roku

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<
Osoba, która powinna dostać nagrodę główną, nie spełniła wszystkich warunków konkursu - brak polubienia strony - zatem nagrody wygrały dwie kolejne osoby, które były najbliższe udzielenia poprawnej odpowiedzi.


REGULAMIN KONKURSU:1. Organizatorem niniejszego konkursu są właściciele strony Podróże Dwóch Włóczykijów o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele ww. strony w portalu Facebook.

4. Konkurs przeznaczony jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły stronę), zamieszkałych na terenie Polski. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

5. Konkurs polega na kliknięciu w obrazek konkursowy, polubieniu obrazka konkursowego, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu stron Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest Twoim zdaniem łączna waga urodzeniowa obu naszych córek?” (można edytować komentarz przez cały okres trwania konkursu w celu naniesienia zmian i poprawek). 

6. Organizatorzy i Sponsorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wybrania zwycięzców konkursu w dowolny sposób i wedle własnego uznania. Wygra pierwsza (według czasu dodania) odpowiedź zgodna z prawdą bądź pierwsza odpowiedź będąca najbliższa prawdzie. W konkursie NIE MOGĄ brać udziału osoby należące do rodziny i bliskich znajomych Organizatorów konkursu, które mogą znać wagę urodzeniową dzieci. Zwycięzca wybierze sobie nagrodę w postaci puzzli 3D pokazanych na plakacie konkursowym - do wyboru jest zamek lub samolot. Jeżeli w konkursie weźmie udział więcej niż 60 osób, nagrodzone zostaną odpowiedzi należące do dwóch osób - pierwsza najbliższa prawdzie lub zgodna z prawdą (otrzyma wybraną nagrodę) oraz druga najbliższa prawdzie w kolejności wg czasu dodania odpowiedzi (otrzyma nagrodę pozostałą). Organizatorzy i Sponsorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 30 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z Laureatami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzców ich danych adresowych nagrody zostaną wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na zgłoszenie się Zwycięzców Organizatorzy czekać będą 2 tygodnie od momentu podania wyników konkursu. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy/Zwycięzców w ciągu 2 tygodni nagroda przepada, tzn. zostaje u Organizatorów konkursu.

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 1 do 20 października 2017 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagrody (do wyboru 1 lub 2):
- Nagroda nr 1: puzzle 3D zamek,
- Nagroda nr 2: puzzle 3D samolot.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora konkursu pojawi się także w poście konkursowym.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

14. Organizatorzy rozdania zastrzegają sobie prawdo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania konkursu.

****


[ZAKOŃCZONY] KONKURS URODZINOWY
z okazji VI Urodzin Bloga
Podróże Dwóch Włóczykijów

na naszym fanpage'u na Facebooku

trwał od 25 maja do 26 czerwca 2017 rokuPost konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)
                
INNE TRWAJĄCE KONKURSY (nasze i naszych dawnych Sponsorów) znajdziesz >>TUTAJ<< 

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<

REGULAMIN KONKURSU:


1. Organizatorem niniejszego konkursu są właściciele strony Podróże Dwóch Włóczykijów o adresie: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele ww. strony w portalu Facebook.

4. Konkurs przeznaczony jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły stronę), zamieszkałych na terenie Polski. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

5. Konkurs polega na kliknięciu w obrazek konkursowy, polubieniu obrazka konkursowego, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu stron Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Którą nagrodę wybierasz w przypadku wygranej i komu ją podarujesz?” (można edytować komentarz przez cały okres trwania konkursu w celu naniesienia zmian i poprawek).

6. Organizatorzy i Sponsorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wybrania zwycięzców konkursu w dowolny sposób i według własnego uznania. Wygra najciekawsza lub najbardziej oryginalna zdaniem Organizatorów odpowiedź konkursowa, która przyciągnie ich uwagę. Nagrodzone zostaną dwie osoby – każda otrzyma inną nagrodę spośród tych, które można zobaczyć na plakacie konkursowym. Organizatorzy i Sponsorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 30 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z Laureatami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzców ich danych adresowych nagrody zostaną wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej. Na zgłoszenie się Zwycięzców Organizatorzy czekać będą 2 tygodnie od momentu podania wyników konkursu. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy/Zwycięzców w ciągu 2 tygodni wybrana zostanie inna osoba/osoby.

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 26 maja do 26 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagrody (do wyboru 1 lub 2):
- Nagroda nr 1: czarna kosmetyczka z białym napisem „Hakuna Matata” z niespodzianką kosmetyczną w środku z okazji Dnia Matki.
- Nagroda nr 2: bluzeczka na lato dla chłopca lub dziewczynki w rozmiarze 110 cm (będzie dobra na dziecko w wieku ok. od 2 do 4 lat – ma ok. 44 cm długości i ok. 60 cm szerokości w obwodzie bez rozciągania) z okazji Dnia Dziecka.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora konkursu pojawi się także w poście konkursowym.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

14. Organizatorzy rozdania zastrzegają sobie prawdo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania konkursu.

****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS FOTOGRAFICZNY
zorganizowany wraz z Fiszki w karteczkach 

na naszym fanpage'u na Facebooku
trwał od 25 lutego do 19 marca 2017 rokuPost konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(skrócone zasady udziału w opisie obrazka)

                        
REGULAMIN znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<


 
****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS typu ZGADUJ ZGADULA
z okazji pierwszych 100 obserwatorów naszego nowego 
konta na Instagramie
zorganizowany na naszym fanpage'u na Facebooku
trwał od 7 stycznia do 7 lutego 2017 rokuPost konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(zasady udziału w opisie obrazka)

                       
Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<
REGULAMIN KONKURSU:


1. Organizatorami niniejszego konkursu są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ - adres fanpage'a na FB: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik/.

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowej strony bloga Podróże Dwóch Włóczykijów / Two Gadabouts' Journeys

4. Konkurs przeznaczony jest dla Fanów tejże strony (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły fanpage), zamieszkałych na terenie Polski. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

5. Konkurs polega na polubieniu obrazka konkursowego, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu strony Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest Twoim zdaniem waga widocznego na zdjęciu słoja wraz z jego zawartością?”. Odpowiedź należy dodać w komentarzu do niniejszego posta (czyli do zdjęcia konkursowego).

6. Organizatorzy i Sponsorzy wybiorą zwycięską odpowiedź. Wygra ta, która jako pierwsza (wg daty dodania odpowiedzi) jest zgodna z prawdą lub pierwsza odpowiedź najbliższa prawdzie. Organizatorzy zastrzegają sobie przy tym prawo wyboru dodatkowego laureata (bądź laureatów) i obdarowania go (ich) dowolną nagrodą pocieszenia w ramach wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 50 osób oraz do skrócenia czasu trwania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział bardzo duża liczba osób (powyżej 200).

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzców ich danych adresowych nagrody zostaną wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej.

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 7 stycznia do 7 lutego 2017 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagroda dla jedne osoby: lampion biały w kształcie balonu do ozdoby pokoju dziecięcego. Wysokość górnej części lampionu to ok. 30 cm. Lampion posiada haczyk umożliwiający zawieszenie go np. pod sufitem oraz zawieszenie wewnątrz dowolnego ledowego oświetlenia, może zatem służyć jako lampa. Zostanie wysłany w formie złożonej, do samodzielnego rozłożenia, wraz z instrukcją w języku angielskim (złożenie zajmuje ok. 1 minutę czasu).

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora konkursu pojawi się także w poście konkursowym.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.


14. Organizatorzy rozdania zastrzegają sobie prawdo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania konkursu.****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS NOWOROCZNY
zorganizowany na stronie Sklepik z marzeniami
trwał od 7 stycznia do 7 lutego 2017 rokuPost konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<
(zasady udziału w opisie obrazka)
                       
Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<< REGULAMIN KONKURSU:1. Organizatorami niniejszego konkursu jest właścicielka strony Sklepik z marzeniami o adresie https://www.facebook.com/Sklepik.z.marzeniami/.

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa, a udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Fundatorami nagród, tzw. Sponsorami są właściciele facebookowych stron:
- Sklepik z marzeniami - Shop od Dreams – link do strony: https://www.facebook.com/Sklepik.z.marzeniami/
- Lubimy czytać dzieciom – link do strony: https://www.facebook.com/lubimy.czytac.dzieciom/ 

4. Konkurs przeznaczony jest dla Fanów tychże stron (przez Fanów rozumie się osoby, które polubiły strony), zamieszkałych na terenie Polski. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, a laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

5. Konkurs polega na polubieniu obrazka konkursowego, publicznym udostępnieniu go (wedle woli, udostępnienie nie jest warunkiem udziału w konkursie), polubieniu stron Organizatorów i Sponsorów nagród oraz udzieleniu w komentarzu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Wymyśl zabawny napis na koszulkę dziecięcą lub podaj najfajniejszy pomysł na taki napis, jaki zdarzyło Ci się widzieć” (można edytować komentarz przez cały okres trwania konkursu w celu naniesienia zmian i poprawek). W komentarzu można również zamieścić informację o tym, którą książkę chciałoby się otrzymać w przypadku wygranej. Odpowiedź konkursową należy dodać w komentarzu do niniejszego posta (czyli do zdjęcia konkursowego).

6. Organizatorzy i Sponsorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wybrania zwycięzców konkursu w dowolny sposób i według własnego uznania. Wygra najciekawsza lub najbardziej oryginalna zdaniem Organizatorów odpowiedź konkursowa. Jeżeli zgłoszeń będzie mniej niż 50, wygrywa 1 osoba. Jeżeli więcej – dwie osoby. Organizatorzy i Sponsorzy zastrzegają sobie również prawo do odwołania konkursu, jeżeli weźmie w nim udział mniej niż 30 osób.

7. Organizatorzy skontaktują się z laureatami drogą mailową na Facebooku. Po podaniu Organizatorom przez Zwycięzców ich danych adresowych nagrody zostaną wysłane listownie - przesyłka polecona ekonomiczna nadana Pocztą Polską w terminie max. tygodnia od otrzymania danych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody konkursowej.

8. Zgłoszenia do rozdania są przyjmowane od 7 stycznia do 7 lutego 2017 roku do godz. 23.59. Zgłoszenia dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Nagrody (do wyboru 1 lub 2):
- Nagroda nr 1: książka z prasowankami na koszulki „Moje projekty z drużyną Avengers”
- Nagroda nr 2: książka z prasowankami na koszulki „Lubię projektować”.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do ogłoszenia wyników w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w razie gdyby nie mieli możliwości zrobienia tego wcześniej. Informacja o dostępności wyników na fanpage’u Organizatora konkursu pojawi się także w poście konkursowym.

11. Zamieszczając komentarz zawierający zgłoszenie do rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęcia profilowego i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

13. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

14. Organizatorzy rozdania zastrzegają sobie prawdo do wprowadzania drobnych poprawek w regulaminie również w trakcie trwania konkursu. 


****

[ZAKOŃCZONY] KREATYWNY KONKURS JESIENNY
trwał od 28 października do 28 listopada 2016Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Post w blogu z REGULAMINEM konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<
 
Wyniki konkursu 6 grudnia pojawiły się >>TUTAJ<< 
- zaprezentowaliśmy tu również wszystkie prace konkursowe! :)
                                                
                                            

****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS TURYSTYCZNY
zorganizowany z naszym Partnerem - ECOLINES
trwa od 17 do 31 października 2016Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Post w blogu z REGULAMINEM konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<
    
                         
Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<< 
- koniec końców było troje Zwycięzców, bo pierwsza i druga z osób, które były najbliżej zgadnięcia prawidłowej liczby muszelek w słoiku, zrezygnowały z nagrody, która przechodziła na następną osobę. Dopiero Trzecia zwyciężczyni - Anna P. odebrała bilety na wyjazd do Pragi.
     
Film, na którym pokazaliśmy proces liczenia muszelek, znajdziesz >>TUTAJ<<
****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS KREATYWNY
pt. "Back to School"
trwał od 27 sierpnia do 30 września 2016Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<< ****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS NA LATO

trwał od 16 do 31 lipca 2016Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<< ****

[ZAKOŃCZONY] KONKURS NA POWITANIE WAKACJI

trwał od 1 do 31 lipca 2016
Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<****

[ZAKOŃCZONY]

KONKURS z okazji Dnia Dziecka
trwał do 30 czerwca 2016
Nagrody dla 5 osób! :)
Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<


****

[ZAKOŃCZONY] 
KONKURS WIOSENNY
trwał do 4 czerwca 2016Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<****

[ZAKOŃCZONY]

WŁÓCZYKIJOWY KONKURS KREATYWNY
z okazji piątych urodzin bloga
trwał do 17 maja 2016 (16 kwietnia - 17 maja 2016 roku)
Wyniki 26 maja


Nagrody dla 66 osób! :)

Post konkursowy z regulaminem znajdziesz >>TUTAJ<<
Banner konkursowy na Facebooku znajdziesz >>TUTAJ<<

Post z wszystkimi zgłoszeniami konkursowymi znajdziesz  >>TUTAJ<< - polecamy obejrzenie! :)

Post z wynikami konkursu znajdziesz 
 
>>TUTAJ<<


Info dla Sponsorów znajdziesz >>TUTAJ<< 


****

[ZAKOŃCZONY]
Konkurs walentynkowy na Facebooku:(14 stycznia-7 lutego 2015 roku)
Nagrody dla 1 osoby lub dla 2 osób, jeżeli liczba uczestników konkursu przekroczy 100 osób! :)

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

****

[ZAKOŃCZONY]
Konkurs Mikołajkowy na Facebooku
z okazji 1500 polubień fanpage'a
Podróże Dwóch Włóczykijów
i 800 polubień fanpage'a
Sklepik z marzeniami(2-30 listopada 2015 roku)
Nagrody dla 2 osób! :)
Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

****


[ZAKOŃCZONY]
Fotograficzny Konkurs Wakacyjny
pt. "Najzabawniejsza Fotka z Wakacji"! :)

Kilkadziesiąt nagród dla Uczestników!REGULAMIN KONKURSU TUTAJ:
>>LINK<<

WYNIKI KONKURSU: 
>>LINK<<

1 lipca-31 sierpnia 2015 roku
wyniki: po 15 września 2015
38 Sponsorów i nagrody dla 52 osób! :)


****


[ZAKOŃCZONY]
KONKURS SZÓSTY
Z okazji IV Urodzin Bloga
"Podróże Dwóch Włóczykijów"

Nasze konkursy promuje strona:
 http://konkursywsieci.blogspot.com(26 kwietnia-26 maja 2015 r.),
w którym sponsorem nagród dla 2 osób jest
Kanał Travel Channel Polska

a dla 2 kolejnych osób nagrody sponsoruje

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 6 są równorzędne - zostaną wybrane i wysłane losowo do każdego z 4 laureatów rozdania:

1. Od Travel Channel: zestaw podróżny, worek żeglarski, zawieszki podróżne, karty do gry (dla zwycięzcy nr 1).
2. Od Travel Channel: zestaw podróżny, worek żeglarski, zawieszki podróżne, karty do gry (dla zwycięzcy nr 2).
3. Przewodnik turystyczny po Dublinie wydany nakładem wydawnictwa Berlitz z dołączonymi rozmówkami polsko-angielskimi (cena detaliczna 19,90 zł) oraz ręcznie robione kolczyki ze Sklepiku z marzeniami (o wartości 7 zł, nie zawierają niklu) w kolorze różowym (dla zwycięzcy nr 3).
4. Przewodnik turystyczny po Dublinie wydany nakładem wydawnictwa Berlitz z dołączonymi rozmówkami polsko-angielskimi (cena detaliczna 19,90 zł) oraz ręcznie robione kolczyki ze Sklepiku z marzeniami (o wartości 7 zł, nie zawierają niklu) w kolorze niebieskim (dla zwycięzcy nr 4).  

****

[ZAKOŃCZONY]
KONKURS PIĄTY
Wiosenny Konkurs Turystyczny

Nasze konkursy promuje strona:
 http://konkursywsieci.blogspot.com(1 kwietnia-20 kwietnia 2015 r.),
w którym sponsorem nagród dla 3 osób jest
Kanał Travel Channel Polska

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 5 to: 

I miejsce: worek żeglarski + zawieszka na bagaż;

II miejsce: zestaw podróżny + torba płócienna;


III miejsce: torba płócienna + zawieszka na bagaż.


****

[ZAKOŃCZONY]
KONKURS CZWARTY - PODWÓJNY
1. Kreatywny w blogu:2. Dla Fanów bloga na FB:(28 maja - 28 czerwca 2013 r.),
w którym sponsorem nagród są Dwaj Włóczykije

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 4 to: 
książka pt. "Przewodnik literacki po świecie. Śladami polskich pisarzy-podróżników", zestaw minikosmetyków na wyjazd, czepek pod prysznic, pocztówka z gratulacjami
Na FB: inna książka i nieco inny zestaw kosmetyków + czepek i pocztówka.


Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<


****

[ZAKOŃCZONY]
KONKURS TRZECI
ślubny - dla narzeczonych
zorganizowany z okazji 
Ślubu Dwojga Włóczykijów(20 września-20 października 2012 r.),
w którym sponsorem nagród są Dwaj Włóczykije

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 3 to: 
książka Martyny Węgrzyn pt. "Poradnik Panny Młodej", podkładka pod myszkę, błękitna podwiązka i zestaw 15 zabawnych zawieszek na wódkę weselną


Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<

****

[ZAKOŃCZONY]
KONKURS DRUGI 
dla blogerów
zorganizowany z okazji I urodzin bloga 


(26 maja-26 czerwca 2012 r.),
w którym sponsorem nagród byli Dwaj Włóczykije

Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 2 to: 
książka Margaret Mason pt. "Poradnik dla bloggerów",
a także bardzo ładna podkładka pod myszkę

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<


****

[ZAKOŃCZONY]
KONKURS CHARYTATYWNY
(zorganizowany przez inną blogerkę),
który polecaliśmy w blogu.
Zgłoszenia trwały do 13 grudnia 2011 r.

By dowiedzieć się więcej o rozdaniu, wystarczy
kliknąć w zamieszczony poniżej obrazek:


****

[ZAKOŃCZONY] 
KONKURS PIERWSZY 
z podwójną szansą na wygraną 


(1-31 października 2011 r.),
w którym sponsorem nagród był
 


 
Post konkursowy znajdziesz >>TUTAJ<<

NAGRODY w konkursie nr 1 to: 
pendrive-naszyjnik-breloczek 3w1 
oraz ręcznie robione kolczyki. 

Adres Sklepiku z marzeniami:

Wyniki konkursu znajdziesz >>TUTAJ<<

****


Jeżeli chcesz zostać sponsorem nagród 
w jednym z następnych konkursów
organizowanych w tym blogu: 

zajrzyj do zakładki "Współpraca", by dowiedzieć się,  jakie są warunki tej ostatniej i ile na tym zyskasz.  Następnie skontaktuj się z nami mailowo. Adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" u szczytu strony. Zapewniamy, że warto... :)
  
 
Jeżeli chcesz brać udział w naszych konkursach: 

już teraz polub stronę Podróże Dwóch Włóczykijów na Facebooku >>LINK<<, a także dodaj nasz blog do obserwowanych lub Bloglovin, korzystając z ramek w prawej kolumnie bloga (jeżeli  nie masz konta Google, wystarczy, że założysz sobie konto mailowe na gmailu - polecamy, zero SPAM-u). Wówczas szybciej dowiesz się o naszych najnowszych konkursach.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Polecamy szybką i wygodną rezerwację wybranych miejsc noclegowych przez Internet w edom.pl: